Hajtás Pajtás nyereményjáték játékszabályzata

HAJTÁS PAJTÁS NYEREMÉNYJÁTÉK
JÁTÉKSZABÁLYZAT

Kérjük, hogy a szabályzatot figyelmesen olvasd el, és csak akkor vegyél részt a játékban, ha az itt leírtakkal egyetértesz.
1. A Játék szervezője
A Hajtás Pajtás elnevezésű, a oldalon szervezett nyereményjáték (továbbiakban: Játék) szervezője a HAJTÁS PAJTÁS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 6.) (a továbbiakban: Szervező).

A Játékban kisorsolásra kerülő nyeremény felajánlója és a nyeremény adóterheinek viselője a Tízpróba Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2040 Budaörs, Baross u. 146.) (továbbiakban: Nyeremény Felajánló).

2. A Játékban részt vevő személyek - a részvétel feltételei
A Játékban kizárólag azon 18. életévüket betöltött, kizárás alá nem eső, magyar állampolgárságú természetes személyek vehetnek részt, akik a Játék időtartama alatt (3. pont) a Szervező hivatalos Facebook oldalának email címet megadott rajongói, és akik a jelen játékszabályzatban meghatározott egyéb feltételeknek megfelelnek (továbbiakban: Játékos).
A Játékban való részvétel önkéntes és ingyenes, arról a játék teljes időtartama alatt (3. pont) lehetőség van a leiratkozásra. A részvétel a jelen hivatalos Játékszabályzat és Adatvédelmi nyilatkozat automatikus elfogadását jelenti.
A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, illetve a Nyeremény Felajánló alkalmazottai és azok hozzátartozói és közeli hozzátartozói (a Ptk. 8:1 § alapján).
3. A Játék időtartama
A játék 2014. július 21-től 9:00 órától 2014. július 25-én 18:00-ig, naponta 9:00-tól 18:00-ig tart.
4. A Játék menete és a nyertesek meghatározása és a Játékban elérhető nyeremények
A Szervező egy munkavállalója a b’Twin FDJ biciklis mezben (továbbiakban: mez) végzi kerékpáros futárként a munkáját a játék teljes időtartama alatt (3. pont), minden nap 9:00-tól 18:00-ig.
A játékban részt vevők feladata az, hogy ezen kerékpáros futárról fényképet készítsenek, és azt a Szervező facebook oldalán posztolják. A fotó bárhol elkészülhet, akár az utcán, akár egy irodaházban is, azonban Játékos szavatol a fotó jogszerűségéért. A Játékos kizárólagosan saját maga által készített képet tölthet fel, egy képet kizárólag egy alkalommal. A fotón más személyek felismerhető módon nem szerepelhetnek.
A Játékos minden esetben szavatolja, hogy az általa feltöltésre került kép tekintetében a felhasználási jogokkal rendelkezik, szavatolja, hogy kizárólagosan jogosult a szerzői jogvédelem alatt álló kép felhasználására és azok felhasználása 3. személyek jogait nem sérti és jogosult a felhasználás jogát Szervező és Nyereményfelajánlója részére időben és területileg korlátlanul díjazás nélkül átengedni.
A posztolt képek moderálásra kerülnek. A Szervező fenntartja a jogot, hogy feltöltött képet felülvizsgálja és saját belátása szerint törölje. A törlésre Szervező elsődlegesen akkor kényszerül, amennyiben a kép bármely jogot, így különösen személyiségi jogot jogsértő vagy bármely módon bántó vagy sértő. A törlés joga a már moderáción átesett és feltöltött képek esetében is bármikor megilletik Szervezőt.
A posztolt képeket Szervező és a Nyereményt Felajánló jogosult szabadon felhasználni, nyilvánosságra hozni más online felületeken, amelyhez a játékban résztvevők jelen szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárulnak. A játékban résztvevők jelen szabályzat elfogadásával kifejezetten lemondanak arról, hogy Szervezőtől, vagy Nyereményt Felajánlótól szerzői jogdíj érvényesítéséről.
A játékban részt vevők között 1 db FDJ mez kerül kisorsolásra. A mez adatai a következőek: FDJ aerofit 9 kerékpáros mez, kódja: 8291025, értéke: 24.990,- Ft/db.
A játék nyertesét zártkörű sorsolás útján határozzuk meg 2014. július 26. napján. A nyertes kisorsolására gépi húzással kerül sor.
A sorsolás nyertesét 2014. július 28. napján tesszük közzé a Szervező facebook oldalán.

5. Nyeremények átadása, illetve átvétele
A nyertest a sorsolást követő 5 napon belül a kép feltöltésére használt facebook profilján keresztül küldött üzenetben, valamint a képe alá írt hozzászólásban értesítjük a nyeremény átvételének módjáról.
A nyeremény esetében egy pótnyertes is kisorsolásra kerül. Amennyiben a kisorsolt nyertes az értesítésben foglaltak szerint nem jelentkezik, vagy a nyereményét az értesítésben foglalt határidőig nem veszi át, úgy a nyereményétől elesik és helyébe az adott pótnyertes lép, akire a nyertessel azonos szabályok az irányadóak.
A nyeremény átadásakor a Játékosról video-, kép- és hangfelvétel készülhet. A felvételeket kizárólagosan és időben/területileg korlátlanul jogosult Szervező és Nyeremény felajánlója felhasználni, nyilvánosságra hozni, átdolgozni, bármilyen technikai eszközzel többszörözni; bármilyen adathordozón rögzíteni, archiválni, továbbközvetíteni a nyilvánossághoz; és reklámkommunikációban felhasználni.
A nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében, a nyeremény készpénzre nem váltható.
A nyereményt terhelő adófizetési kötelezettséget, a termékek költségét, és a játékhoz kapcsolódó kommunikációs anyag gyártásának költségét a Nyeremény Felajánló viseli, azonban az egyéb felmerülő költségek a nyertest terhelik (pl. a nyeremény átvételével járó költségek).

6. Adatvédelem
A Játékban résztvevők által önként megadott személyes adatokat Szervező és Nyeremény felajánlója bizalmasan a vonatkozó jogszabályi előírások szerint kezeli.
A Játékosok személyes adatainak kezelése- a Játékosok által megadott - alábbi személyes adatokra terjed ki: vezetéknév, keresztnév.
A Játékosok megadott személyes adatait a Szervező és Nyeremény felajánlója kizárólag a Játék céljaira használhatja fel.
A Játékban részt vevő Játékosok részvételükkel elfogadják az Játék hivatalos játékszabályát, valamint tudomásul veszik, hogy:
a) az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését Szervező és a Játékosok kifejezett hozzájárulása alapján Nyeremény felajánlója végzi;
c) a Játékos a Játék teljes időtartama alatt leiratkozhat, kérheti regisztrációja törlését a Szervezőtől a kapcsolat@hajtaspajtas.hu email címen.
d) a nyertes játékos nevét a Szervező nyilvánosságra hozhatja.
Az adatkezelés jogi alapja az érintett személyek (játékosok) előzetes, tájékozott és határozott hozzájárulása a jelen játékszabályban meghatározott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez a Nyereményjátékon való részvétellel.
Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben kérelmére a játék érvényes időtartamának befejezése előtt következik be személyes adatainak zárolása vagy törlése, a Játékosnak a Játékban való részvétele - a nyereményre való jogosultságával együtt - megszűnik.
Amennyiben a Szervező az írásbeli tájékoztatási kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban nem adja meg a tájékoztatást a Játékos részére, valamint ha személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 napon belül nem kerül sor, továbbá amennyiben a Szervező a Játékos helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti és 30 napon belül írásban nem közli az elutasítás indokait, a Játékos jogosult jogorvoslattal élni.
Továbbá amennyiben a Játékos a Szervezőnek kérelem tárgyában meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., , E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

7. Vegyes rendelkezések
Szervező jogosult kizárni a Játékból azt a Játékost, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni. Amennyiben a Játék során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot egyoldalúan szüneteltesse vagy törölje.
A Játékról információk találhatóak a oldalon lévő szabályzatban. A Szervező fenntartja a jelen Játékszabály módosításának jogát. A Szervező, és a Nyereményt Felajánló kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.
A Játékban résztvevők adatainak hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény kézbesítésének nem Szervezőnek felróható okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
A Szervező a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal; velük szemben garanciális igény nem érvényesíthető. Amennyiben a nyertes a Nyereményét nem veszi át - az átvételre nyitva álló határidőn belül – az 5. pont szerint eljárva, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.
A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Web-oldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bár-milyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, Facebook profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.
Ha a Játékos adatfeltöltés vagy játék közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa.
A Szervező jogosult bármikor bármely okból belátása szerint megszüntetni vagy felfüggeszteni a Játékot.
Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.
Budapest, 2014. június 27.

HAJTÁS PAJTÁS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.